Control.KeyDown Zdarzenie

Definicja

Występuje po naciśnięciu klawisza, gdy kontrolka ma fokus.Occurs when a key is pressed while the control has focus.

public:
 event System::Windows::Forms::KeyEventHandler ^ KeyDown;
public event System.Windows.Forms.KeyEventHandler KeyDown;
member this.KeyDown : System.Windows.Forms.KeyEventHandler 
Public Custom Event KeyDown As KeyEventHandler 

Typ zdarzenia

KeyEventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu używa KeyDown zdarzenia do określenia typu znaku wprowadzonego w kontrolce.The following code example uses the KeyDown event to determine the type of character entered into the control.

  // Boolean flag used to determine when a character other than a number is entered.
private:
  bool nonNumberEntered;

  // Handle the KeyDown event to determine the type of character entered into the control.
  void textBox1_KeyDown( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::KeyEventArgs^ e )
  {
   // Initialize the flag to false.
   nonNumberEntered = false;

   // Determine whether the keystroke is a number from the top of the keyboard.
   if ( e->KeyCode < Keys::D0 || e->KeyCode > Keys::D9 )
   {
     // Determine whether the keystroke is a number from the keypad.
     if ( e->KeyCode < Keys::NumPad0 || e->KeyCode > Keys::NumPad9 )
     {
      // Determine whether the keystroke is a backspace.
      if ( e->KeyCode != Keys::Back )
      {
        // A non-numerical keystroke was pressed.
        // Set the flag to true and evaluate in KeyPress event.
        nonNumberEntered = true;
      }
     }
   }
   //If shift key was pressed, it's not a number.
   if (Control::ModifierKeys == Keys::Shift) {
     nonNumberEntered = true;
   }
  }

  // This event occurs after the KeyDown event and can be used to prevent
  // characters from entering the control.
  void textBox1_KeyPress( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::KeyPressEventArgs^ e )
  {
   // Check for the flag being set in the KeyDown event.
   if ( nonNumberEntered == true )
   {     // Stop the character from being entered into the control since it is non-numerical.
     e->Handled = true;
   }
  }
// Boolean flag used to determine when a character other than a number is entered.
private bool nonNumberEntered = false;

// Handle the KeyDown event to determine the type of character entered into the control.
private void textBox1_KeyDown(object sender, System.Windows.Forms.KeyEventArgs e)
{
  // Initialize the flag to false.
  nonNumberEntered = false;

  // Determine whether the keystroke is a number from the top of the keyboard.
  if (e.KeyCode < Keys.D0 || e.KeyCode > Keys.D9)
  {
    // Determine whether the keystroke is a number from the keypad.
    if (e.KeyCode < Keys.NumPad0 || e.KeyCode > Keys.NumPad9)
    {
      // Determine whether the keystroke is a backspace.
      if(e.KeyCode != Keys.Back)
      {
        // A non-numerical keystroke was pressed.
        // Set the flag to true and evaluate in KeyPress event.
        nonNumberEntered = true;
      }
    }
  }
  //If shift key was pressed, it's not a number.
  if (Control.ModifierKeys == Keys.Shift) {
    nonNumberEntered = true;
  }
}

// This event occurs after the KeyDown event and can be used to prevent
// characters from entering the control.
private void textBox1_KeyPress(object sender, System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs e)
{
  // Check for the flag being set in the KeyDown event.
  if (nonNumberEntered == true)
  {
    // Stop the character from being entered into the control since it is non-numerical.
    e.Handled = true;
  }
}

 ' Boolean flag used to determine when a character other than a number is entered.
 Private nonNumberEntered As Boolean = False


 ' Handle the KeyDown event to determine the type of character entered into the control.
 Private Sub textBox1_KeyDown(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) _
   Handles textBox1.KeyDown
   ' Initialize the flag to false.
   nonNumberEntered = False
  
   ' Determine whether the keystroke is a number from the top of the keyboard.
   If e.KeyCode < Keys.D0 OrElse e.KeyCode > Keys.D9 Then
     ' Determine whether the keystroke is a number from the keypad.
     If e.KeyCode < Keys.NumPad0 OrElse e.KeyCode > Keys.NumPad9 Then
       ' Determine whether the keystroke is a backspace.
       If e.KeyCode <> Keys.Back Then
         ' A non-numerical keystroke was pressed. 
         ' Set the flag to true and evaluate in KeyPress event.
         nonNumberEntered = True
       End If
     End If
   End If
   'If shift key was pressed, it's not a number.
   If Control.ModifierKeys = Keys.Shift Then
     nonNumberEntered = true
   End If
 End Sub


 ' This event occurs after the KeyDown event and can be used 
 ' to prevent characters from entering the control.
 Private Sub textBox1_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) _
   Handles textBox1.KeyPress
   ' Check for the flag being set in the KeyDown event.
   If nonNumberEntered = True Then
     ' Stop the character from being entered into the control since it is non-numerical.
     e.Handled = True
   End If
 End Sub

Poniższy przykład kodu demonstruje kolejność wywoływania KeyDown , KeyUp , KeyPress zdarzeń i sposobu rejestrowania obsługi zdarzeń na nich.The following code example demonstrates the order of raising the KeyDown, KeyUp, KeyPress events, and how to register event handlers on them.

public partial class Form2 : Form
{
  public Form2()
  {
    InitializeComponent();
    textBox2.Multiline = true;
    textBox2.ScrollBars = ScrollBars.Both;

    //Setup events that listens on keypress
    textBox1.KeyDown += TextBox1_KeyDown;
    textBox1.KeyPress += TextBox1_KeyPress;
    textBox1.KeyUp += TextBox1_KeyUp;
  }

  // Handle the KeyUp event to print the type of character entered into the control.
  private void TextBox1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
  {
    textBox2.AppendText( $"KeyUp code: {e.KeyCode}, value: {e.KeyValue}, modifiers: {e.Modifiers}" + "\r\n");
  }

  // Handle the KeyPress event to print the type of character entered into the control.
  private void TextBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
  {
    textBox2.AppendText( $"KeyPress keychar: {e.KeyChar}" + "\r\n");
  }

  // Handle the KeyDown event to print the type of character entered into the control.
  private void TextBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
  {
    textBox2.AppendText( $"KeyDown code: {e.KeyCode}, value: {e.KeyValue}, modifiers: {e.Modifiers}" + "\r\n");
  }
}
Public Class Form2

  ' Handle the KeyDown event to print the type of character entered into the control.
  Private Sub TextBox1_KeyDown(sender As Object, e As KeyEventArgs) Handles TextBox1.KeyDown
    TextBox2.AppendText($"KeyDown code: {e.KeyCode}, value: {e.KeyValue}, modifiers: {e.Modifiers}" + vbCrLf)
  End Sub

  ' Handle the KeyPress event to print the type of character entered into the control.
  Private Sub TextBox1_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs) Handles TextBox1.KeyPress
    TextBox2.AppendText($"KeyPress keychar: {e.KeyChar}" + vbCrLf)
  End Sub

  ' Handle the KeyUp event to print the type of character entered into the control.
  Private Sub TextBox1_KeyUp(sender As Object, e As KeyEventArgs) Handles TextBox1.KeyUp
    TextBox2.AppendText($"KeyUp code: {e.KeyCode}, value: {e.KeyValue}, modifiers: {e.Modifiers}" + vbCrLf)
  End Sub

End Class

Uwagi

Zdarzenia klawiszy zachodzą w następującej kolejności:Key events occur in the following order:

 1. KeyDown

 2. KeyPress

 3. KeyUp

Aby obsłużyć zdarzenia klawiatury tylko na poziomie formularza i nie umożliwić innym kontrolkom odbierania zdarzeń klawiatury, należy ustawić KeyPressEventArgs.Handled Właściwość w KeyPress metodzie obsługi zdarzeń w formularzu na true .To handle keyboard events only at the form level and not enable other controls to receive keyboard events, set the KeyPressEventArgs.Handled property in your form's KeyPress event-handling method to true. Niektóre klucze, takie jak karta, RETURN, ESC i klawisze strzałek są obsługiwane przez formanty automatycznie.Certain keys, such as the TAB, RETURN, ESC, and arrow keys are handled by controls automatically. Aby te klucze podnieść KeyDown zdarzenie, należy zastąpić IsInputKey metodę w każdej kontrolce w formularzu.To have these keys raise the KeyDown event, you must override the IsInputKey method in each control on your form. Kod przesłonięcia IsInputKey musi określać, czy jeden z kluczy specjalnych zostanie nacionięty i zwraca wartość true .The code for the override of the IsInputKey would need to determine if one of the special keys is pressed and return a value of true. Zamiast przesłaniać IsInputKey metodę, można obsłużyć PreviewKeyDown zdarzenie i ustawić IsInputKey Właściwość na true .Instead of overriding the IsInputKey method, you can handle the PreviewKeyDown event and set the IsInputKey property to true. Aby uzyskać przykład kodu, zobacz PreviewKeyDown zdarzenie.For a code example, see the PreviewKeyDown event.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też