Control.KeyUp Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy klucz zostanie wydzierżawiony, gdy kontrolka ma fokus.Occurs when a key is released while the control has focus.

public:
 event System::Windows::Forms::KeyEventHandler ^ KeyUp;
public event System.Windows.Forms.KeyEventHandler KeyUp;
member this.KeyUp : System.Windows.Forms.KeyEventHandler 
Public Custom Event KeyUp As KeyEventHandler 

Typ zdarzenia

KeyEventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu używa KeyUp zdarzenia z Help klasą w celu wyświetlenia pomocy dotyczącej stylu podręcznego dla użytkownika.The following code example uses the KeyUp event with the Help class to display pop-up style help to the user.

  // This example demonstrates how to use the KeyUp event with the Help class to display
  // pop-up style help to the user of the application. When the user presses F1, the Help
  // class displays a pop-up window, similar to a ToolTip, near the control. This example assumes
  // that a TextBox control, named textBox1, has been added to the form and its KeyUp
  // event has been connected to this event handler method.
private:
  void textBox1_KeyUp( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::KeyEventArgs^ e )
  {
   
   // Determine whether the key entered is the F1 key. Display help if it is.
   if ( e->KeyCode == Keys::F1 )
   {
     
     // Display a pop-up help topic to assist the user.
     Help::ShowPopup( textBox1, "Enter your first name", Point(textBox1->Right,this->textBox1->Bottom) );
   }
  }
// This example demonstrates how to use the KeyUp event with the Help class to display
// pop-up style help to the user of the application. When the user presses F1, the Help
// class displays a pop-up window, similar to a ToolTip, near the control. This example assumes
// that a TextBox control, named textBox1, has been added to the form and its KeyUp
// event has been contected to this event handler method.
private void textBox1_KeyUp(object sender, System.Windows.Forms.KeyEventArgs e)
{
  // Determine whether the key entered is the F1 key. Display help if it is.
  if(e.KeyCode == Keys.F1)
  {
    // Display a pop-up help topic to assist the user.
    Help.ShowPopup(textBox1, "Enter your first name", new Point(textBox1.Right, this.textBox1.Bottom));
  }
}
' This example demonstrates how to use the KeyUp event with the Help class to display
' pop-up style help to the user of the application. When the user presses F1, the Help
' class displays a pop-up window, similar to a ToolTip, near the control. This example assumes
' that a TextBox control, named textBox1, has been added to the form and its KeyUp
' event has been contected to this event handler method.
Private Sub textBox1_KeyUp(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles textBox1.KeyUp
  ' Determine whether the key entered is the F1 key. Display help if it is.
  If e.KeyCode = Keys.F1 Then
    ' Display a pop-up help topic to assist the user.
    Help.ShowPopup(textBox1, "Enter your first name", New Point(textBox1.Right, Me.textBox1.Bottom))
  End If
End Sub

Poniższy przykład kodu demonstruje porządek wzrostu KeyDown KeyUp i KeyPress zdarzeń, a także sposoby rejestrowania na nich programów obsługi zdarzeń.The following code example demonstrates the order of rising the KeyDown, KeyUp and KeyPress events, also how to register event handlers on them.

public partial class Form2 : Form
{
  public Form2()
  {
    InitializeComponent();
    textBox2.Multiline = true;
    textBox2.ScrollBars = ScrollBars.Both;

    //Setup events that listens on keypress
    textBox1.KeyDown += TextBox1_KeyDown;
    textBox1.KeyPress += TextBox1_KeyPress;
    textBox1.KeyUp += TextBox1_KeyUp;
  }

  // Handle the KeyUp event to print the type of character entered into the control.
  private void TextBox1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
  {
    textBox2.AppendText( $"KeyUp code: {e.KeyCode}, value: {e.KeyValue}, modifiers: {e.Modifiers}" + "\r\n");
  }

  // Handle the KeyPress event to print the type of character entered into the control.
  private void TextBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
  {
    textBox2.AppendText( $"KeyPress keychar: {e.KeyChar}" + "\r\n");
  }

  // Handle the KeyDown event to print the type of character entered into the control.
  private void TextBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
  {
    textBox2.AppendText( $"KeyDown code: {e.KeyCode}, value: {e.KeyValue}, modifiers: {e.Modifiers}" + "\r\n");
  }
}
Public Class Form2

  ' Handle the KeyDown event to print the type of character entered into the control.
  Private Sub TextBox1_KeyDown(sender As Object, e As KeyEventArgs) Handles TextBox1.KeyDown
    TextBox2.AppendText($"KeyDown code: {e.KeyCode}, value: {e.KeyValue}, modifiers: {e.Modifiers}" + vbCrLf)
  End Sub

  ' Handle the KeyPress event to print the type of character entered into the control.
  Private Sub TextBox1_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs) Handles TextBox1.KeyPress
    TextBox2.AppendText($"KeyPress keychar: {e.KeyChar}" + vbCrLf)
  End Sub

  ' Handle the KeyUp event to print the type of character entered into the control.
  Private Sub TextBox1_KeyUp(sender As Object, e As KeyEventArgs) Handles TextBox1.KeyUp
    TextBox2.AppendText($"KeyUp code: {e.KeyCode}, value: {e.KeyValue}, modifiers: {e.Modifiers}" + vbCrLf)
  End Sub

End Class

Uwagi

Zdarzenia klawiszy zachodzą w następującej kolejności:Key events occur in the following order:

 1. KeyDown

 2. KeyPress

 3. KeyUp

Aby obsłużyć zdarzenia klawiatury tylko na poziomie formularza i nie umożliwić innym kontrolkom odbierania zdarzeń klawiatury, należy ustawić KeyPressEventArgs.Handled Właściwość w KeyPress metodzie obsługi zdarzeń w formularzu na true .To handle keyboard events only at the form level and not enable other controls to receive keyboard events, set the KeyPressEventArgs.Handled property in your form's KeyPress event-handling method to true. Niektóre klucze, takie jak karta, RETURN, ESC i klawisze strzałek są obsługiwane przez formanty automatycznie.Certain keys, such as the TAB, RETURN, ESC, and arrow keys are handled by controls automatically. Aby te klucze podnieść KeyUp zdarzenie, należy zastąpić IsInputKey metodę w każdej kontrolce w formularzu.To have these keys raise the KeyUp event, you must override the IsInputKey method in each control on your form. Kod przesłonięcia IsInputKey musi określać, czy jeden z kluczy specjalnych zostanie nacionięty i zwraca wartość true .The code for the override of IsInputKey would need to determine if one of the special keys is pressed and return a value of true.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też