Control.LayoutEngine Właściwość

Definicja

Pobiera buforowane wystąpienie aparatu układu formantu.Gets a cached instance of the control's layout engine.

public:
 virtual property System::Windows::Forms::Layout::LayoutEngine ^ LayoutEngine { System::Windows::Forms::Layout::LayoutEngine ^ get(); };
public virtual System.Windows.Forms.Layout.LayoutEngine LayoutEngine { get; }
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual System.Windows.Forms.Layout.LayoutEngine LayoutEngine { get; }
member this.LayoutEngine : System.Windows.Forms.Layout.LayoutEngine
Public Overridable ReadOnly Property LayoutEngine As LayoutEngine

Wartość właściwości

LayoutEngine zawartości kontrolki.The LayoutEngine for the control's contents.

Atrybuty

Uwagi

Właściwość LayoutEngine pobiera aparat układu dla elementów podrzędnych formantu, a nie dla samego formantu.The LayoutEngine property gets the layout engine for the control's children rather than for the control itself.

Dotyczy

Zobacz też