Control.MarginChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy zmieni się margines formantu.Occurs when the control's margin changes.

public:
 event EventHandler ^ MarginChanged;
public event EventHandler MarginChanged;
member this.MarginChanged : EventHandler 
Public Custom Event MarginChanged As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje użycie tego elementu członkowskiego.The following code example demonstrates the use of this member. W tym przykładzie program obsługi zdarzeń raportuje wystąpienie MarginChanged zdarzenia.In the example, an event handler reports on the occurrence of the MarginChanged event. Ten raport pomaga dowiedzieć się, kiedy wystąpi zdarzenie i może pomóc w debugowaniu.This report helps you to learn when the event occurs and can assist you in debugging. Aby zgłosić wiele zdarzeń lub zdarzenia, które występują często, należy rozważyć zamianę MessageBox.Show Console.WriteLine lub dołączenie komunikatu do wielowierszowego TextBox .To report on multiple events or on events that occur frequently, consider replacing MessageBox.Show with Console.WriteLine or appending the message to a multiline TextBox.

Aby uruchomić przykładowy kod, wklej go do projektu zawierającego wystąpienie typu, który dziedziczy z Control , takich jak Button lub ComboBox .To run the example code, paste it into a project that contains an instance of a type that inherits from Control, such as a Button or ComboBox. Następnie nadaj nazwę wystąpieniu Control1 i upewnij się, że program obsługi zdarzeń jest skojarzony ze MarginChanged zdarzeniem.Then name the instance Control1 and ensure that the event handler is associated with the MarginChanged event.

private void Control1_MarginChanged(Object sender, EventArgs e) {

   MessageBox.Show("You are in the Control.MarginChanged event.");
}
Private Sub Control1_MarginChanged(sender as Object, e as EventArgs) _ 
     Handles Control1.MarginChanged

   MessageBox.Show("You are in the Control.MarginChanged event.")

End Sub

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy