Control.OnDragEnter(DragEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi DragEnter zdarzenie.Raises the DragEnter event.

protected:
 virtual void OnDragEnter(System::Windows::Forms::DragEventArgs ^ drgevent);
protected virtual void OnDragEnter (System.Windows.Forms.DragEventArgs drgevent);
abstract member OnDragEnter : System.Windows.Forms.DragEventArgs -> unit
override this.OnDragEnter : System.Windows.Forms.DragEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnDragEnter (drgevent As DragEventArgs)

Parametry

drgevent
DragEventArgs

A DragEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A DragEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnDragEnterMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnDragEnter method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnDragEnter(DragEventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnDragEnter(DragEventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnDragEnter(DragEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnDragEnter(DragEventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy

Zobacz też