Control.OnDragOver(DragEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi zdarzenie DragOver.Raises the DragOver event.

protected:
 virtual void OnDragOver(System::Windows::Forms::DragEventArgs ^ drgevent);
protected virtual void OnDragOver (System.Windows.Forms.DragEventArgs drgevent);
abstract member OnDragOver : System.Windows.Forms.DragEventArgs -> unit
override this.OnDragOver : System.Windows.Forms.DragEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnDragOver (drgevent As DragEventArgs)

Parametry

drgevent
DragEventArgs

DragEventArgs, który zawiera dane zdarzenia.A DragEventArgs that contains the event data.

Implementuje

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

Metoda OnDragOver umożliwia także klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnDragOver method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnDragOver(DragEventArgs) w klasie pochodnej należy wywołać metodę OnDragOver(DragEventArgs) klasy bazowej, tak aby zarejestrowane Delegaty otrzymywały zdarzenie.When overriding OnDragOver(DragEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnDragOver(DragEventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy

Zobacz też