Control.OnEnabledChanged(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi EnabledChanged zdarzenie.Raises the EnabledChanged event.

protected:
 virtual void OnEnabledChanged(EventArgs ^ e);
protected virtual void OnEnabledChanged (EventArgs e);
abstract member OnEnabledChanged : EventArgs -> unit
override this.OnEnabledChanged : EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnEnabledChanged (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgsZawierający dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnEnabledChangedMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnEnabledChanged method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnEnabledChanged(EventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnEnabledChanged(EventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnEnabledChanged(EventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnEnabledChanged(EventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy

Zobacz też