Control.OnFontChanged(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi FontChanged zdarzenie.Raises the FontChanged event.

protected:
 virtual void OnFontChanged(EventArgs ^ e);
protected virtual void OnFontChanged (EventArgs e);
abstract member OnFontChanged : EventArgs -> unit
override this.OnFontChanged : EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnFontChanged (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgsZawierający dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Przykłady

Poniższy przykład kodu jest metodą podnoszenia zdarzeń, która jest wykonywana, gdy Text wartość właściwości zostanie zmieniona.The following code example is an event-raising method that is executed when the Text property value changes. ControlKlasa ma kilka metod o nazwie PropertyName wzorca nazwy On Changed , która wywołuje odpowiednie zdarzenie PropertyName w Changed przypadku zmiany wartości PropertyName (PropertyName reprezentuje nazwę odpowiedniej właściwości).The Control class has several methods with the name pattern OnPropertyNameChanged that raise the corresponding PropertyNameChanged event when the PropertyName value changes (PropertyName represents the name of the corresponding property).

Poniższy przykład kodu zmienia wartość ForeColor TextBox klasy pochodnej wyświetlającej dane walutowe.The following code example changes the ForeColor of a TextBox derived class displaying currency data. Przykład konwertuje tekst na liczbę dziesiętną i zmienia wartość na, ForeColor Color.Red Jeśli liczba jest ujemna i do Color.Black , jeśli liczba jest dodatnia.The example converts the text to a decimal number and changes the ForeColor to Color.Red if the number is negative and to Color.Black if the number is positive. Ten przykład wymaga, aby masz klasę, która dziedziczy z TextBox klasy.This example requires that you have a class that derives from the TextBox class.

protected:
  virtual void OnTextChanged( System::EventArgs^ e ) override
  {
   try
   {
     // Convert the text to a Double and determine
     // if it is a negative number.
     if ( Double::Parse( this->Text ) < 0 )
     {
      // If the number is negative, display it in Red.
      this->ForeColor = Color::Red;
     }
     else
     {
      // If the number is not negative, display it in Black.
      this->ForeColor = Color::Black;
     }
   }
   catch ( Exception^ ) 
   {
     // If there is an error, display the
     // text using the system colors.
     this->ForeColor = SystemColors::ControlText;
   }

   TextBox::OnTextChanged( e );
  }
protected override void OnTextChanged(System.EventArgs e)
{
  try
  {
   // Convert the text to a Double and determine
   // if it is a negative number.
   if(double.Parse(this.Text) < 0)
   {
     // If the number is negative, display it in Red.
     this.ForeColor = Color.Red;
   }
   else
   {
     // If the number is not negative, display it in Black.
     this.ForeColor = Color.Black;
   }
  }
  catch
  {
   // If there is an error, display the 
   // text using the system colors.
   this.ForeColor = SystemColors.ControlText;
  }
  
  base.OnTextChanged(e);
}
Protected Overrides Sub OnTextChanged(e As System.EventArgs)
  Try
   ' Convert the text to a Double and determine
   ' if it is a negative number.
   If Double.Parse(Me.Text) < 0 Then
     ' If the number is negative, display it in Red.
     Me.ForeColor = Color.Red
   Else
     ' If the number is not negative, display it in Black.
     Me.ForeColor = Color.Black
   End If
  Catch
   ' If there is an error, display the
   ' text using the system colors.
   Me.ForeColor = SystemColors.ControlText
  End Try

  MyBase.OnTextChanged(e)
End Sub

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnFontChangedMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnFontChanged method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnFontChanged(EventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnFontChanged(EventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnFontChanged(EventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnFontChanged(EventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy

Zobacz też