Control.OnInvalidated(InvalidateEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi Invalidated zdarzenie.Raises the Invalidated event.

protected:
 virtual void OnInvalidated(System::Windows::Forms::InvalidateEventArgs ^ e);
protected virtual void OnInvalidated (System.Windows.Forms.InvalidateEventArgs e);
abstract member OnInvalidated : System.Windows.Forms.InvalidateEventArgs -> unit
override this.OnInvalidated : System.Windows.Forms.InvalidateEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnInvalidated (e As InvalidateEventArgs)

Parametry

e
InvalidateEventArgs

InvalidateEventArgsZawierający dane zdarzenia.An InvalidateEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnInvalidatedMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnInvalidated method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnInvalidated(InvalidateEventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnInvalidated(InvalidateEventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnInvalidated(InvalidateEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnInvalidated(InvalidateEventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy

Zobacz też