Control.OnKeyDown(KeyEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi zdarzenie KeyDown.Raises the KeyDown event.

protected:
 virtual void OnKeyDown(System::Windows::Forms::KeyEventArgs ^ e);
protected virtual void OnKeyDown (System.Windows.Forms.KeyEventArgs e);
abstract member OnKeyDown : System.Windows.Forms.KeyEventArgs -> unit
override this.OnKeyDown : System.Windows.Forms.KeyEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnKeyDown (e As KeyEventArgs)

Parametry

e
KeyEventArgs

KeyEventArgs, który zawiera dane zdarzenia.A KeyEventArgs that contains the event data.

Przykłady

Poniższy przykład kodu używa zdarzenia KeyDown, aby określić typ znaku wprowadzonego w kontrolce.The following code example uses the KeyDown event to determine the type of character entered into the control.

  // Boolean flag used to determine when a character other than a number is entered.
private:
  bool nonNumberEntered;

  // Handle the KeyDown event to determine the type of character entered into the control.
  void textBox1_KeyDown( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::KeyEventArgs^ e )
  {
   // Initialize the flag to false.
   nonNumberEntered = false;

   // Determine whether the keystroke is a number from the top of the keyboard.
   if ( e->KeyCode < Keys::D0 || e->KeyCode > Keys::D9 )
   {
     // Determine whether the keystroke is a number from the keypad.
     if ( e->KeyCode < Keys::NumPad0 || e->KeyCode > Keys::NumPad9 )
     {
      // Determine whether the keystroke is a backspace.
      if ( e->KeyCode != Keys::Back )
      {
        // A non-numerical keystroke was pressed.
        // Set the flag to true and evaluate in KeyPress event.
        nonNumberEntered = true;
      }
     }
   }
   //If shift key was pressed, it's not a number.
   if (Control::ModifierKeys == Keys::Shift) {
     nonNumberEntered = true;
   }
  }

  // This event occurs after the KeyDown event and can be used to prevent
  // characters from entering the control.
  void textBox1_KeyPress( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::KeyPressEventArgs^ e )
  {
   // Check for the flag being set in the KeyDown event.
   if ( nonNumberEntered == true )
   {     // Stop the character from being entered into the control since it is non-numerical.
     e->Handled = true;
   }
  }
// Boolean flag used to determine when a character other than a number is entered.
private bool nonNumberEntered = false;

// Handle the KeyDown event to determine the type of character entered into the control.
private void textBox1_KeyDown(object sender, System.Windows.Forms.KeyEventArgs e)
{
  // Initialize the flag to false.
  nonNumberEntered = false;

  // Determine whether the keystroke is a number from the top of the keyboard.
  if (e.KeyCode < Keys.D0 || e.KeyCode > Keys.D9)
  {
    // Determine whether the keystroke is a number from the keypad.
    if (e.KeyCode < Keys.NumPad0 || e.KeyCode > Keys.NumPad9)
    {
      // Determine whether the keystroke is a backspace.
      if(e.KeyCode != Keys.Back)
      {
        // A non-numerical keystroke was pressed.
        // Set the flag to true and evaluate in KeyPress event.
        nonNumberEntered = true;
      }
    }
  }
  //If shift key was pressed, it's not a number.
  if (Control.ModifierKeys == Keys.Shift) {
    nonNumberEntered = true;
  }
}

// This event occurs after the KeyDown event and can be used to prevent
// characters from entering the control.
private void textBox1_KeyPress(object sender, System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs e)
{
  // Check for the flag being set in the KeyDown event.
  if (nonNumberEntered == true)
  {
    // Stop the character from being entered into the control since it is non-numerical.
    e.Handled = true;
  }
}

 ' Boolean flag used to determine when a character other than a number is entered.
 Private nonNumberEntered As Boolean = False


 ' Handle the KeyDown event to determine the type of character entered into the control.
 Private Sub textBox1_KeyDown(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) _
   Handles textBox1.KeyDown
   ' Initialize the flag to false.
   nonNumberEntered = False
  
   ' Determine whether the keystroke is a number from the top of the keyboard.
   If e.KeyCode < Keys.D0 OrElse e.KeyCode > Keys.D9 Then
     ' Determine whether the keystroke is a number from the keypad.
     If e.KeyCode < Keys.NumPad0 OrElse e.KeyCode > Keys.NumPad9 Then
       ' Determine whether the keystroke is a backspace.
       If e.KeyCode <> Keys.Back Then
         ' A non-numerical keystroke was pressed. 
         ' Set the flag to true and evaluate in KeyPress event.
         nonNumberEntered = True
       End If
     End If
   End If
   'If shift key was pressed, it's not a number.
   If Control.ModifierKeys = Keys.Shift Then
     nonNumberEntered = true
   End If
 End Sub


 ' This event occurs after the KeyDown event and can be used 
 ' to prevent characters from entering the control.
 Private Sub textBox1_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) _
   Handles textBox1.KeyPress
   ' Check for the flag being set in the KeyDown event.
   If nonNumberEntered = True Then
     ' Stop the character from being entered into the control since it is non-numerical.
     e.Handled = True
   End If
 End Sub

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

Metoda OnKeyDown umożliwia także klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnKeyDown method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnKeyDown(KeyEventArgs) w klasie pochodnej należy wywołać metodę OnKeyDown(KeyEventArgs) klasy bazowej, tak aby zarejestrowane Delegaty otrzymywały zdarzenie.When overriding OnKeyDown(KeyEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnKeyDown(KeyEventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy

Zobacz też