Control.OnMarginChanged(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi zdarzenie MarginChanged.Raises the MarginChanged event.

protected:
 virtual void OnMarginChanged(EventArgs ^ e);
protected virtual void OnMarginChanged (EventArgs e);
abstract member OnMarginChanged : EventArgs -> unit
override this.OnMarginChanged : EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnMarginChanged (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgs, który zawiera dane zdarzenia.A EventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

Metoda OnMarginChanged umożliwia także klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnMarginChanged method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnMarginChanged(EventArgs) w klasie pochodnej należy wywołać metodę OnMarginChanged(EventArgs) klasy bazowej, tak aby zarejestrowane Delegaty otrzymywały zdarzenie.When overriding OnMarginChanged(EventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnMarginChanged(EventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy