Control.OnMouseCaptureChanged(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi MouseCaptureChanged zdarzenie.Raises the MouseCaptureChanged event.

protected:
 virtual void OnMouseCaptureChanged(EventArgs ^ e);
protected virtual void OnMouseCaptureChanged (EventArgs e);
abstract member OnMouseCaptureChanged : EventArgs -> unit
override this.OnMouseCaptureChanged : EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnMouseCaptureChanged (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgsZawierający dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnMouseCaptureChangedMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnMouseCaptureChanged method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnMouseCaptureChanged(EventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnMouseCaptureChanged(EventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnMouseCaptureChanged(EventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnMouseCaptureChanged(EventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy