Control.OnMouseDoubleClick(MouseEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi MouseDoubleClick zdarzenie.Raises the MouseDoubleClick event.

protected:
 virtual void OnMouseDoubleClick(System::Windows::Forms::MouseEventArgs ^ e);
protected virtual void OnMouseDoubleClick (System.Windows.Forms.MouseEventArgs e);
abstract member OnMouseDoubleClick : System.Windows.Forms.MouseEventArgs -> unit
override this.OnMouseDoubleClick : System.Windows.Forms.MouseEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnMouseDoubleClick (e As MouseEventArgs)

Parametry

e
MouseEventArgs

MouseEventArgsZawierający dane zdarzenia.An MouseEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnMouseDoubleClickMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnMouseDoubleClick method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnMouseDoubleClick(MouseEventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnMouseDoubleClick(MouseEventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnMouseDoubleClick(MouseEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnMouseDoubleClick(MouseEventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy