Control.OnMouseWheel(MouseEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi zdarzenie MouseWheel.Raises the MouseWheel event.

protected:
 virtual void OnMouseWheel(System::Windows::Forms::MouseEventArgs ^ e);
protected virtual void OnMouseWheel (System.Windows.Forms.MouseEventArgs e);
abstract member OnMouseWheel : System.Windows.Forms.MouseEventArgs -> unit
override this.OnMouseWheel : System.Windows.Forms.MouseEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnMouseWheel (e As MouseEventArgs)

Parametry

e
MouseEventArgs

MouseEventArgs, który zawiera dane zdarzenia.A MouseEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

Metoda OnMouseWheel umożliwia także klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnMouseWheel method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnMouseWheel(MouseEventArgs) w klasie pochodnej należy wywołać metodę OnMouseWheel(MouseEventArgs) klasy bazowej, tak aby zarejestrowane Delegaty otrzymywały zdarzenie.When overriding OnMouseWheel(MouseEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnMouseWheel(MouseEventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy

Zobacz też