Control.OnRegionChanged(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi RegionChanged zdarzenie.Raises the RegionChanged event.

protected:
 virtual void OnRegionChanged(EventArgs ^ e);
protected virtual void OnRegionChanged (EventArgs e);
abstract member OnRegionChanged : EventArgs -> unit
override this.OnRegionChanged : EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnRegionChanged (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgsZawierający dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnRegionChangedMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnRegionChanged method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnRegionChanged(EventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnRegionChanged(EventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnRegionChanged(EventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnRegionChanged(EventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy