Control.OnResize(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi Resize zdarzenie.Raises the Resize event.

protected:
 virtual void OnResize(EventArgs ^ e);
protected virtual void OnResize (EventArgs e);
abstract member OnResize : EventArgs -> unit
override this.OnResize : EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnResize (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgsZawierający dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnResizeMetoda włącza również klasy pochodne do obsługi zdarzenia bez dołączania delegata.The OnResize method also enables derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnResize(EventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnResize(EventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnResize(EventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnResize(EventArgs) method so that registered delegates receive the event. OnResize(EventArgs)Metodę można wywołać w czasie konstruowania, dlatego jeśli przesłonięcie OnResize(EventArgs) może być wywołane przed wywołaniem konstruktora sterowania.The OnResize(EventArgs) method can be called during construction, so if you override OnResize(EventArgs) it can be called before the control constructor is called.

Dotyczy

Zobacz też