Control.OnSizeChanged(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi SizeChanged zdarzenie.Raises the SizeChanged event.

protected:
 virtual void OnSizeChanged(EventArgs ^ e);
protected virtual void OnSizeChanged (EventArgs e);
abstract member OnSizeChanged : EventArgs -> unit
override this.OnSizeChanged : EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnSizeChanged (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgsZawierający dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnSizeChangedMetoda włącza również klasy pochodne do obsługi zdarzenia bez dołączania delegata.The OnSizeChanged method also enables derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnSizeChanged(EventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnSizeChanged(EventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnSizeChanged(EventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnSizeChanged(EventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy

Zobacz też