Control.OnStyleChanged(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi StyleChanged zdarzenie.Raises the StyleChanged event.

protected:
 virtual void OnStyleChanged(EventArgs ^ e);
protected virtual void OnStyleChanged (EventArgs e);
abstract member OnStyleChanged : EventArgs -> unit
override this.OnStyleChanged : EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnStyleChanged (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgsZawierający dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnStyleChangedMetoda włącza również klasy pochodne do obsługi zdarzenia bez dołączania delegata.The OnStyleChanged method also enables derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnStyleChanged(EventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnStyleChanged(EventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnStyleChanged(EventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnStyleChanged(EventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy

Zobacz też