Control.OnValidating(CancelEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi Validating zdarzenie.Raises the Validating event.

protected:
 virtual void OnValidating(System::ComponentModel::CancelEventArgs ^ e);
protected virtual void OnValidating (System.ComponentModel.CancelEventArgs e);
abstract member OnValidating : System.ComponentModel.CancelEventArgs -> unit
override this.OnValidating : System.ComponentModel.CancelEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnValidating (e As CancelEventArgs)

Parametry

e
CancelEventArgs

A CancelEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A CancelEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnValidatingMetoda włącza również klasy pochodne do obsługi zdarzenia bez dołączania delegata.The OnValidating method also enables derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnValidating(CancelEventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnValidating(CancelEventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnValidating(CancelEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnValidating(CancelEventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy

Zobacz też