Control.ProcessDialogChar(Char) Metoda

Definicja

Przetwarza znak okna dialogowego.Processes a dialog character.

protected:
 virtual bool ProcessDialogChar(char charCode);
protected virtual bool ProcessDialogChar (char charCode);
abstract member ProcessDialogChar : char -> bool
override this.ProcessDialogChar : char -> bool
Protected Overridable Function ProcessDialogChar (charCode As Char) As Boolean

Parametry

charCode
Char

Znak do przetworzenia.The character to process.

Zwraca

true, jeśli znak został przetworzony przez formant; w przeciwnym razie false.true if the character was processed by the control; otherwise, false.

Uwagi

Ta metoda jest wywoływana podczas przetwarzania wstępnego komunikatów w celu obsługi znaków okna dialogowego, takich jak znaki kontrolne.This method is called during message preprocessing to handle dialog characters, such as control mnemonics. Ta metoda jest wywoływana tylko wtedy, gdy metoda IsInputChar wskazuje, że formant nie przetwarza znaku.This method is called only if the IsInputChar method indicates that the control is not processing the character. Metoda ProcessDialogChar po prostu wysyła znak do metody ProcessDialogChar elementu nadrzędnego lub zwraca false, jeśli formant nie ma elementu nadrzędnego.The ProcessDialogChar method simply sends the character to the parent's ProcessDialogChar method, or returns false if the control has no parent. Klasa Form zastępuje tę metodę, aby wykonać rzeczywiste przetwarzanie znaków okna dialogowego.The Form class overrides this method to perform actual processing of dialog characters. Ta metoda jest wywoływana tylko wtedy, gdy kontrolka jest hostowana w aplikacji Windows Forms lub jako Kontrolka ActiveX.This method is only called when the control is hosted in a Windows Forms application or as an ActiveX control.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania metody ProcessDialogChar(Char) w klasie pochodnej, formant powinien zwrócić true, aby wskazać, że przetworzył znak.When overriding the ProcessDialogChar(Char) method in a derived class, a control should return true to indicate that it has processed the character. W przypadku znaków, które nie są przetwarzane przez formant, należy zwrócić wynik wywołania metody ProcessDialogChar(Char) klasy bazowej.For characters that are not processed by the control, the result of calling the base class's ProcessDialogChar(Char) method should be returned. Kontrolki będą rzadko, jeśli kiedykolwiek trzeba przesłonić tę metodę.Controls will seldom, if ever, need to override this method.

Dotyczy