Control.ProductName Właściwość

Definicja

Pobiera nazwę produktu zestawu zawierającego formant.Gets the product name of the assembly containing the control.

public:
 property System::String ^ ProductName { System::String ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public string ProductName { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.ProductName : string
Public ReadOnly Property ProductName As String

Wartość właściwości

String

Nazwa produktu zestawu zawierającego formant.The product name of the assembly containing the control.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład kodu wyświetla informacje o aplikacji w tabeli Label zawartej przez Form .The following code example displays information about the application in a Label contained by a Form. Ten przykład wymaga, aby CompanyName ProductName ProductVersion zostały ustawione.This example requires that the CompanyName, ProductName and ProductVersion have been set.

void AboutDialog_Load( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*e*/ )
{
  // Display the application information in the label.
  this->labelVersionInfo->Text = String::Format( "{0} {1} Version: {2}", this->CompanyName, this->ProductName, this->ProductVersion );
}
private void AboutDialog_Load(object sender, EventArgs e)
{
  // Display the application information in the label.
  this.labelVersionInfo.Text = 
   this.CompanyName + " " + 
   this.ProductName + " Version: " +
   this.ProductVersion; 
}
Private Sub AboutDialog_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
  ' Display the application information in the label.
  Me.labelVersionInfo.Text = _
   Me.CompanyName + " " + _
   Me.ProductName + " Version: " + _
   Me.ProductVersion
  End Sub

Uwagi

ProductNameWłaściwość jest właściwością tylko do odczytu.The ProductName property is a read-only property. Aby zmienić wartość tej właściwości, należy ustawić Product wartość właściwości AssemblyProductAttribute .To change the value of this property, set the Product property value of the AssemblyProductAttribute. Poniższy wiersz kodu C# ustawia ProductName Właściwość.The following line of C# code sets the ProductName property.

[assembly: AssemblyProduct("MyApplication")] 

Uwaga

Zdecydowanie zaleca się podanie nazwy firmy, nazwy produktu i wersji produktu.It is strongly recommended that you provide the company name, product name, and product version. Udostępnienie tych informacji umożliwia korzystanie z funkcji Windows Forms, takich jak Application.UserAppDataPath ułatwianie pisania aplikacji, które są zgodne z programem "Certified for Windows".Providing this information enables the use of Windows Forms features such as Application.UserAppDataPath that make it easier to write applications that comply with the "Certified for Windows" program.

Dotyczy

Zobacz też