Control.RaiseKeyEvent(Object, KeyEventArgs) Metoda

Definicja

Wywołuje odpowiednie zdarzenie klucza.Raises the appropriate key event.

protected:
 void RaiseKeyEvent(System::Object ^ key, System::Windows::Forms::KeyEventArgs ^ e);
protected void RaiseKeyEvent (object key, System.Windows.Forms.KeyEventArgs e);
member this.RaiseKeyEvent : obj * System.Windows.Forms.KeyEventArgs -> unit
Protected Sub RaiseKeyEvent (key As Object, e As KeyEventArgs)

Parametry

key
Object

Zdarzenie, które należy podnieść.The event to raise.

e
KeyEventArgs

A KeyEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A KeyEventArgs that contains the event data.

Dotyczy

Zobacz też