Control.RaiseMouseEvent(Object, MouseEventArgs) Metoda

Definicja

Wywołuje odpowiednie zdarzenie myszy.Raises the appropriate mouse event.

protected:
 void RaiseMouseEvent(System::Object ^ key, System::Windows::Forms::MouseEventArgs ^ e);
protected void RaiseMouseEvent (object key, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e);
member this.RaiseMouseEvent : obj * System.Windows.Forms.MouseEventArgs -> unit
Protected Sub RaiseMouseEvent (key As Object, e As MouseEventArgs)

Parametry

key
Object

Zdarzenie, które należy podnieść.The event to raise.

e
MouseEventArgs

A MouseEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A MouseEventArgs that contains the event data.

Dotyczy

Zobacz też