Control.RecreateHandle Metoda

Definicja

Wymusza ponowne utworzenie uchwytu dla kontrolki.Forces the re-creation of the handle for the control.

protected:
 void RecreateHandle();
protected void RecreateHandle ();
member this.RecreateHandle : unit -> unit
Protected Sub RecreateHandle ()

Uwagi

RecreateHandleMetoda jest wywoływana za każdym razem, gdy wymagane są parametry dla nowej kontrolki, ale użycie wywołania z UpdateStyles do CreateParams nie jest wystarczające.The RecreateHandle method is called whenever parameters are needed for a new control, but using a call from UpdateStyles to CreateParams is insufficient. Ta metoda wywołuje również wywołania DestroyHandle i CreateHandle i ustawia RecreatingHandle do true .This method also calls DestroyHandle and CreateHandle and sets RecreatingHandle to true.

Dotyczy

Zobacz też