Control.RecreatingHandle Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka aktualnie odtwarza swój uchwyt.Gets a value indicating whether the control is currently re-creating its handle.

public:
 property bool RecreatingHandle { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool RecreatingHandle { get; }
member this.RecreatingHandle : bool
Public ReadOnly Property RecreatingHandle As Boolean

Wartość właściwości

true, Jeśli kontrolka aktualnie odtwarza swój uchwyt; w przeciwnym razie false.true if the control is currently re-creating its handle; otherwise, false.

Atrybuty

Uwagi

Właściwość RecreatingHandle zwraca true, jeśli metoda RecreateHandle jest nadal uruchomiona na formancie.The RecreatingHandle property returns true if the RecreateHandle method is still running on the control.

Dotyczy

Zobacz też