Control.RecreatingHandle Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka aktualnie odtwarza swój uchwyt.Gets a value indicating whether the control is currently re-creating its handle.

public:
 property bool RecreatingHandle { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool RecreatingHandle { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.RecreatingHandle : bool
Public ReadOnly Property RecreatingHandle As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli kontrolka aktualnie odtwarza swój uchwyt; w przeciwnym razie false .true if the control is currently re-creating its handle; otherwise, false.

Atrybuty

Uwagi

RecreatingHandleWłaściwość zwraca, true Jeśli RecreateHandle Metoda jest nadal uruchomiona na formancie.The RecreatingHandle property returns true if the RecreateHandle method is still running on the control.

Dotyczy

Zobacz też