Control.RenderRightToLeft Właściwość

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Ta właściwość jest obecnie przestarzała.This property is now obsolete.

protected public:
 property bool RenderRightToLeft { bool get(); };
protected:
 property bool RenderRightToLeft { bool get(); };
[System.Obsolete("This property has been deprecated. Please use RightToLeft instead. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202")]
protected internal bool RenderRightToLeft { get; }
protected bool RenderRightToLeft { get; }
member this.RenderRightToLeft : bool
Protected Friend ReadOnly Property RenderRightToLeft As Boolean
Protected ReadOnly Property RenderRightToLeft As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli formant jest renderowany od prawej do lewej; w przeciwnym razie false.true if the control is rendered from right to left; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Atrybuty

Dotyczy