Control.ResetCursor Metoda

Definicja

Resetuje Cursor Właściwość do wartości domyślnej.Resets the Cursor property to its default value.

public:
 virtual void ResetCursor();
public virtual void ResetCursor ();
abstract member ResetCursor : unit -> unit
override this.ResetCursor : unit -> unit
Public Overridable Sub ResetCursor ()

Uwagi

Ta metoda nie jest odpowiednia dla tej klasy.This method is not relevant for this class.

Dotyczy