Control.ResetForeColor Metoda

Definicja

Resetuje ForeColor Właściwość do wartości domyślnej.Resets the ForeColor property to its default value.

public:
 virtual void ResetForeColor();
public virtual void ResetForeColor ();
abstract member ResetForeColor : unit -> unit
override this.ResetForeColor : unit -> unit
Public Overridable Sub ResetForeColor ()

Uwagi

Ta metoda nie jest odpowiednia dla tej klasy.This method is not relevant for this class.

Dotyczy