Control.ResetImeMode Metoda

Definicja

Resetuje ImeMode Właściwość do wartości domyślnej.Resets the ImeMode property to its default value.

public:
 void ResetImeMode();
public void ResetImeMode ();
member this.ResetImeMode : unit -> unit
Public Sub ResetImeMode ()

Uwagi

Ta metoda nie jest odpowiednia dla tej klasy.This method is not relevant for this class.

Dotyczy