Control.ResetMouseEventArgs Metoda

Definicja

Resetuje kontrolkę, aby obsłużyć MouseLeave zdarzenie.Resets the control to handle the MouseLeave event.

protected:
 void ResetMouseEventArgs();
protected void ResetMouseEventArgs ();
member this.ResetMouseEventArgs : unit -> unit
Protected Sub ResetMouseEventArgs ()

Dotyczy