Control.ResetText Metoda

Definicja

Resetuje właściwość Text do wartości domyślnej (Empty).Resets the Text property to its default value (Empty).

public:
 virtual void ResetText();
public virtual void ResetText ();
abstract member ResetText : unit -> unit
override this.ResetText : unit -> unit
Public Overridable Sub ResetText ()

Uwagi

Ta metoda jest używana zazwyczaj w przypadku tworzenia projektanta dla Control lub tworzenia własnej kontrolki zawierającej Control.You typically use this method if you are either creating a designer for the Control or creating your own control incorporating the Control.

Dotyczy

Zobacz też