Control.ResizeRedraw Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant jest odświeżany po zmianie rozmiaru.Gets or sets a value indicating whether the control redraws itself when resized.

protected:
 property bool ResizeRedraw { bool get(); void set(bool value); };
protected bool ResizeRedraw { get; set; }
member this.ResizeRedraw : bool with get, set
Protected Property ResizeRedraw As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli formant jest odświeżany po zmianie rozmiaru; w przeciwnym razie false .true if the control redraws itself when resized; otherwise, false.

Uwagi

ResizeRedrawWartość właściwości jest równoważna wartości zwracanej przez GetStyle metodę podczas przekazywania ControlStyles.ResizeRedraw wartości jako parametru.The ResizeRedraw property value is equivalent to the return value of the GetStyle method when passing in the ControlStyles.ResizeRedraw value as a parameter.

Dotyczy

Zobacz też