Control.ResizeRedraw Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant jest odświeżany po zmianie rozmiaru.Gets or sets a value indicating whether the control redraws itself when resized.

protected:
 property bool ResizeRedraw { bool get(); void set(bool value); };
protected bool ResizeRedraw { get; set; }
member this.ResizeRedraw : bool with get, set
Protected Property ResizeRedraw As Boolean

Wartość właściwości

true, czy formant jest odświeżany po zmianie rozmiaru; w przeciwnym razie false.true if the control redraws itself when resized; otherwise, false.

Uwagi

Wartość właściwości ResizeRedraw jest równoznaczna z wartością zwracaną metody GetStyle podczas przekazywania wartości ControlStyles.ResizeRedraw jako parametru.The ResizeRedraw property value is equivalent to the return value of the GetStyle method when passing in the ControlStyles.ResizeRedraw value as a parameter.

Dotyczy

Zobacz też