Control.RtlTranslateContent(ContentAlignment) Metoda

Definicja

Konwertuje określony element ContentAlignment na odpowiedni ContentAlignment do obsługi tekstu od prawej do lewej.Converts the specified ContentAlignment to the appropriate ContentAlignment to support right-to-left text.

protected public:
 System::Drawing::ContentAlignment RtlTranslateContent(System::Drawing::ContentAlignment align);
protected:
 System::Drawing::ContentAlignment RtlTranslateContent(System::Drawing::ContentAlignment align);
protected internal System.Drawing.ContentAlignment RtlTranslateContent (System.Drawing.ContentAlignment align);
protected System.Drawing.ContentAlignment RtlTranslateContent (System.Drawing.ContentAlignment align);
member this.RtlTranslateContent : System.Drawing.ContentAlignment -> System.Drawing.ContentAlignment
Protected Friend Function RtlTranslateContent (align As ContentAlignment) As ContentAlignment
Protected Function RtlTranslateContent (align As ContentAlignment) As ContentAlignment

Parametry

align
ContentAlignment

Jedna z ContentAlignment wartości.One of the ContentAlignment values.

Zwraca

ContentAlignment

Jedna z ContentAlignment wartości.One of the ContentAlignment values.

Uwagi

Jeśli RightToLeft Właściwość RightToLeft jest ustawiona na No , wartość zwracana jest równa align przekazaniu parametru.If the RightToLeft property of RightToLeft is set to No, the return value is equal to the align parameter passed in.

Dotyczy

Zobacz też