Control.ScaleBitmapLogicalToDevice(Bitmap) Metoda

Definicja

Skaluje wartość logicznej mapy bitowej do jej równoważnej wartości jednostki urządzenia po wystąpieniu zmiany DPI.Scales a logical bitmap value to it's equivalent device unit value when a DPI change occurs.

public:
 void ScaleBitmapLogicalToDevice(System::Drawing::Bitmap ^ % logicalBitmap);
public void ScaleBitmapLogicalToDevice (ref System.Drawing.Bitmap logicalBitmap);
member this.ScaleBitmapLogicalToDevice : Bitmap -> unit
Public Sub ScaleBitmapLogicalToDevice (ByRef logicalBitmap As Bitmap)

Parametry

logicalBitmap
Bitmap

Mapa bitowa do skalowania.The bitmap to scale.

Dotyczy