Control.ScaleChildren Właściwość

Definicja

Pobiera wartość określającą skalowanie formantów podrzędnych.Gets a value that determines the scaling of child controls.

protected:
 virtual property bool ScaleChildren { bool get(); };
protected virtual bool ScaleChildren { get; }
member this.ScaleChildren : bool
Protected Overridable ReadOnly Property ScaleChildren As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli kontrolki podrzędne będą skalowane Scale(Single) , gdy wywoływana jest metoda dla tego formantu; w przeciwnym razie false .true if child controls will be scaled when the Scale(Single) method on this control is called; otherwise, false. Wartość domyślna to true.The default is true.

Uwagi

Jeśli ScaleChildren Właściwość ma wartość true , Scale Metoda rekursywnie wywoła ScaleControl metodę dla każdej z jej formantów podrzędnych.If the ScaleChildren property is true, then the Scale method will recursively call the ScaleControl method of each of its child controls.

Domyślna implementacja ScaleChildren zawsze zwraca wartość true .The default implementation of ScaleChildren always returns true. Klasy pochodne można przesłonić w celu ScaleChildren false wskazania, że skalowanie nie powinno być wykonywane na ich elementach podrzędnych.Derived classes can override ScaleChildren to return false to indicate that scaling should not be performed on their children.

Dotyczy

Zobacz też