Control.SendToBack Metoda

Definicja

Wysyła formant do tyłu kolejności z.Sends the control to the back of the z-order.

public:
 void SendToBack();
public void SendToBack ();
member this.SendToBack : unit -> unit
Public Sub SendToBack ()

Uwagi

Kontrolka jest przenoszona do tyłu kolejności z.The control is moved to the back of the z-order. Jeśli formant jest elementem podrzędnym innej kontrolki, formant podrzędny jest przenoszony do tyłu z kolejnością z.If the control is a child of another control, the child control is moved to the back of the z-order. Jeśli formant jest formantem najwyższego poziomu, ta metoda nie będzie działała prawidłowo, chyba że formant jest aktywny.If the control is a top-level control, this method will not work correctly unless the control is active. Formant najwyższego poziomu to kontrolka, taka jak Form , która nie jest elementem podrzędnym innej kontrolki.A top-level control is a control, such as a Form, that is not a child of another control. Aktywny formant jest widoczną kontrolką z fokusem wprowadzania.An active control is a visible control that has input focus. Aby użyć SendToBack metody z nieaktywną kontrolką najwyższego poziomu, najpierw Wywołaj BringToFront metodę w kontrolce.To use the SendToBack method with an inactive, top-level control, first call the BringToFront method on the control.

Dotyczy

Zobacz też