Control.SetAutoSizeMode(AutoSizeMode) Metoda

Definicja

Ustawia wartość wskazującą, w jaki sposób formant będzie zachowywać się po AutoSize włączeniu jego właściwości.Sets a value indicating how a control will behave when its AutoSize property is enabled.

protected:
 void SetAutoSizeMode(System::Windows::Forms::AutoSizeMode mode);
protected void SetAutoSizeMode (System.Windows.Forms.AutoSizeMode mode);
member this.SetAutoSizeMode : System.Windows.Forms.AutoSizeMode -> unit
Protected Sub SetAutoSizeMode (mode As AutoSizeMode)

Parametry

mode
AutoSizeMode

Jedna z AutoSizeMode wartości.One of the AutoSizeMode values.

Dotyczy