Control.ShowKeyboardCues Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy interfejs użytkownika jest w odpowiednim stanie, aby pokazać lub ukryć akceleratory klawiatury.Gets a value indicating whether the user interface is in the appropriate state to show or hide keyboard accelerators.

protected public:
 virtual property bool ShowKeyboardCues { bool get(); };
protected:
 property bool ShowKeyboardCues { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
protected internal virtual bool ShowKeyboardCues { get; }
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
protected bool ShowKeyboardCues { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.ShowKeyboardCues : bool
Protected Friend Overridable ReadOnly Property ShowKeyboardCues As Boolean
Protected ReadOnly Property ShowKeyboardCues As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli akceleratory klawiatury są widoczne; w przeciwnym razie false .true if the keyboard accelerators are visible; otherwise, false.

Atrybuty

Uwagi

W kontrolkach utworzonych w projektancie Windows Forms, akceleratory klawiatury są widoczne domyślnie.In controls created in the Windows Forms designer, keyboard accelerators are visible by default.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej funkcji, zobacz tematy WM_CHANGEUISTATE, WM_QUERYUISTATEi WM_UPDATEUISTATE .For more information about this feature, see the WM_CHANGEUISTATE, WM_QUERYUISTATE, and the WM_UPDATEUISTATE topics.

Dotyczy

Zobacz też