Control.TextChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy Text wartość właściwości zostanie zmieniona.Occurs when the Text property value changes.

public:
 event EventHandler ^ TextChanged;
public event EventHandler TextChanged;
member this.TextChanged : EventHandler 
Public Custom Event TextChanged As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu zmienia ForeColor TextBox dane z wyświetlanej waluty.The following code example changes the ForeColor of a TextBox displaying currency data. Przykład konwertuje tekst na liczbę dziesiętną i zmienia wartość na, ForeColor Color.Red Jeśli liczba jest ujemna i do Color.Black , jeśli liczba jest dodatnia.The example converts the text to a decimal number and changes the ForeColor to Color.Red if the number is negative and to Color.Black if the number is positive. Ten przykład wymaga, aby Form zawierał TextBox .This example requires that you have a Form that contains a TextBox.

private:
  void currencyTextBox_TextChanged( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*e*/ )
  {
   try
   {
     // Convert the text to a Double and determine if it is a negative number.
     if ( Double::Parse( currencyTextBox->Text ) < 0 )
     {
      // If the number is negative, display it in Red.
      currencyTextBox->ForeColor = Color::Red;
     }
     else
     {
      // If the number is not negative, display it in Black.
      currencyTextBox->ForeColor = Color::Black;
     }
   }
   catch ( Exception^ ) 
   {
     // If there is an error, display the text using the system colors.
     currencyTextBox->ForeColor = SystemColors::ControlText;
   }
  }
private void currencyTextBox_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
  try
  {
   // Convert the text to a Double and determine if it is a negative number.
   if(double.Parse(currencyTextBox.Text) < 0)
   {
     // If the number is negative, display it in Red.
     currencyTextBox.ForeColor = Color.Red;
   }
   else
   {
     // If the number is not negative, display it in Black.
     currencyTextBox.ForeColor = Color.Black;
   }
  }
  catch
  {
   // If there is an error, display the text using the system colors.
   currencyTextBox.ForeColor = SystemColors.ControlText;
  }
}
Private Sub currencyTextBox_TextChanged(sender As Object, _ 
 e As EventArgs) Handles currencyTextBox.TextChanged
  Try
   ' Convert the text to a Double and determine if it is a negative number.
   If Double.Parse(currencyTextBox.Text) < 0 Then
     ' If the number is negative, display it in Red.
     currencyTextBox.ForeColor = Color.Red
   Else
     ' If the number is not negative, display it in Black.
     currencyTextBox.ForeColor = Color.Black
   End If
  Catch
   ' If there is an error, display the text using the system colors.
   currencyTextBox.ForeColor = SystemColors.ControlText
  End Try
End Sub 

Uwagi

To zdarzenie jest zgłaszane, jeśli Text Właściwość zostanie zmieniona przez modyfikację programistyczną lub interakcję użytkownika.This event is raised if the Text property is changed by either a programmatic modification or user interaction.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też