Control.UpdateZOrder Metoda

Definicja

Aktualizuje formant w porządku osi z elementu nadrzędnego.Updates the control in its parent's z-order.

protected:
 void UpdateZOrder();
protected void UpdateZOrder ();
member this.UpdateZOrder : unit -> unit
Protected Sub UpdateZOrder ()

Uwagi

UpdateZOrderMetoda aktualizuje pozycję kontrolki w kolejności z jej formantu nadrzędnego.The UpdateZOrder method updates the position of the control in its parent control's z-order. Na przykład, jeśli ten formant jest nowo utworzonym formantem, który został dodany do Control.ControlCollection , porządek osi z zostanie zaktualizowany przy użyciu nowej kontrolki dodanej do tyłu.For example, if this control is a newly created control that was added to a Control.ControlCollection, the z-order is updated with the new control added to the back.

Dotyczy

Zobacz też