Control.WindowTarget Właściwość

Definicja

Ta właściwość nie jest odpowiednia dla tej klasy.This property is not relevant for this class.

public:
 property System::Windows::Forms::IWindowTarget ^ WindowTarget { System::Windows::Forms::IWindowTarget ^ get(); void set(System::Windows::Forms::IWindowTarget ^ value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Windows.Forms.IWindowTarget WindowTarget { get; set; }
member this.WindowTarget : System.Windows.Forms.IWindowTarget with get, set
Public Property WindowTarget As IWindowTarget

Wartość właściwości

NativeWindow zawarty w kontrolce.The NativeWindow contained within the control.

Atrybuty

Uwagi

Ta właściwość nie jest odpowiednia dla tej klasy.This property is not relevant for this class.

Dotyczy