DataFormats.CommaSeparatedValue Pole

Definicja

Określa format wartości rozdzielanych przecinkami (CSV), który jest typowym formatem wymiany używanym przez arkusze kalkulacyjne.Specifies a comma-separated value (CSV) format, which is a common interchange format used by spreadsheets. Ten format nie jest używany bezpośrednio przez Windows Forms.This format is not used directly by Windows Forms. To static pole jest tylko do odczytu.This static field is read-only.

public: static initonly System::String ^ CommaSeparatedValue;
public static readonly string CommaSeparatedValue;
 staticval mutable CommaSeparatedValue : string
Public Shared ReadOnly CommaSeparatedValue As String 

Wartość pola

String

Uwagi

To pole jest używane przez IDataObject interfejs i DataObject klasę do określania typu danych.This field is used by the IDataObject interface and the DataObject class to specify the data type.

Podczas dodawania do IDataObject lub do implementacji programu DataObject Użyj tego pola jako formatu IDataObject.SetData DataObject.SetData metod i.When adding to an IDataObject or to an implementation of DataObject, use this field as the format for the IDataObject.SetData and DataObject.SetData methods.

Aby sprawdzić, czy obiekt tego typu istnieje, użyj tego pola jako formatu IDataObject.GetDataPresent DataObject.GetDataPresent metod i.To see if an object of this type exists, use this field as the format for the IDataObject.GetDataPresent and DataObject.GetDataPresent methods.

Aby uzyskać obiekt tego typu, użyj go jako formatu IDataObject.GetData DataObject.GetData metod i.To get an object of this type, use this as the format for the IDataObject.GetData and DataObject.GetData methods.

Dotyczy

Zobacz też