DataFormats.FileDrop Pole

Definicja

Określa format upuszczania pliku Windows, który Windows Forms nie jest używany bezpośrednio. To static pole jest tylko do odczytu.

public: static initonly System::String ^ FileDrop;
public static readonly string FileDrop;
 staticval mutable FileDrop : string
Public Shared ReadOnly FileDrop As String 

Wartość pola

String

Uwagi

Ten format umożliwia interakcję z przeciąganiami plików powłoki podczas operacji przeciągania i upuszczania.

To pole jest używane przez IDataObject interfejs i klasę DataObject do określania typu danych.

Podczas dodawania do elementu lub do IDataObject implementacji DataObjectprogramu użyj tego pola jako formatu metod IDataObject.SetData i DataObject.SetData .

Aby sprawdzić, czy obiekt tego typu istnieje, użyj tego pola jako formatu metod IDataObject.GetDataPresent i DataObject.GetDataPresent .

Aby uzyskać obiekt tego typu, użyj go jako formatu metod IDataObject.GetData i DataObject.GetData .

Dotyczy

Zobacz też