DataGridView.BackgroundImageChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy wartość właściwości zostanie BackgroundImage zmieniona.Occurs when the value of the BackgroundImage property changes.

public:
 event EventHandler ^ BackgroundImageChanged;
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public event EventHandler BackgroundImageChanged;
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.BackgroundImageChanged : EventHandler 
Public Custom Event BackgroundImageChanged As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler
Atrybuty

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy