DataGridView.ColumnHeadersVisible Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy jest wyświetlany wiersz nagłówka kolumny.Gets or sets a value indicating whether the column header row is displayed.

public:
 property bool ColumnHeadersVisible { bool get(); void set(bool value); };
public bool ColumnHeadersVisible { get; set; }
member this.ColumnHeadersVisible : bool with get, set
Public Property ColumnHeadersVisible As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli nagłówki kolumn są wyświetlane; w przeciwnym razie false .true if the column headers are displayed; otherwise, false. Wartość domyślna to true.The default is true.

Wyjątki

Określona wartość w przypadku ustawienia tej właściwości jest false , a co najmniej jedna kolumna ma InheritedAutoSizeMode wartość właściwości ColumnHeader .The specified value when setting this property is false and one or more columns have an InheritedAutoSizeMode property value of ColumnHeader.

Przykłady

Poniższy przykład kodu wypełnia DataGridView formant niepowiązany i ustawia ColumnHeadersVisible Właściwość na true , aby upewnić się, że są wyświetlane nagłówki kolumn.The following code example populates an unbound DataGridView control and sets the ColumnHeadersVisible property to true to ensure that column headers are displayed.

  void InitializeDataGridView()
  {
   this->Size = System::Drawing::Size( 600, 600 );
   dataGridView1->Size = System::Drawing::Size( 450, 400 );

   // Create an unbound DataGridView by declaring a column count.
   dataGridView1->ColumnCount = 4;
   dataGridView1->ColumnHeadersVisible = true;

   // Set the column header style.
   DataGridViewCellStyle ^ columnHeaderStyle = gcnew DataGridViewCellStyle;
   columnHeaderStyle->BackColor = Color::Aqua;
   columnHeaderStyle->Font = gcnew System::Drawing::Font( "Verdana",10,FontStyle::Bold );
   dataGridView1->ColumnHeadersDefaultCellStyle = columnHeaderStyle;

   // Set the column header names.
   dataGridView1->Columns[ 0 ]->Name = "Recipe";
   dataGridView1->Columns[ 1 ]->Name = "Category";
   dataGridView1->Columns[ 2 ]->Name = "Main Ingredients";
   dataGridView1->Columns[ 3 ]->Name = "Rating";

   // Populate the rows.
   array<String^>^row1 = gcnew array<String^>{
     "Meatloaf","Main Dish","ground beef","**"
   };
   array<String^>^row2 = gcnew array<String^>{
     "Key Lime Pie","Dessert","lime juice, evaporated milk","****"
   };
   array<String^>^row3 = gcnew array<String^>{
     "Orange-Salsa Pork Chops","Main Dish","pork chops, salsa, orange juice","****"
   };
   array<String^>^row4 = gcnew array<String^>{
     "Black Bean and Rice Salad","Salad","black beans, brown rice","****"
   };
   array<String^>^row5 = gcnew array<String^>{
     "Chocolate Cheesecake","Dessert","cream cheese","***"
   };
   array<String^>^row6 = gcnew array<String^>{
     "Black Bean Dip","Appetizer","black beans, sour cream","***"
   };
   array<Object^>^rows = {row1,row2,row3,row4,row5,row6};
   System::Collections::IEnumerator^ myEnum = rows->GetEnumerator();
   while ( myEnum->MoveNext() )
   {
     array<String^>^rowArray = safe_cast<array<String^>^>(myEnum->Current);
     dataGridView1->Rows->Add( rowArray );
   }
  }

  void Button1_Click( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   // Resize the height of the column headers. 
   dataGridView1->AutoResizeColumnHeadersHeight();

   // Resize all the row heights to fit the contents of all non-header cells.
   dataGridView1->AutoResizeRows(
      DataGridViewAutoSizeRowsMode::AllCellsExceptHeaders);
  }

  void InitializeContextMenu()
  {
   // Create the menu item.
   MenuItem^ getRecipe = gcnew MenuItem( "Search for recipe",gcnew System::EventHandler( this, &Form1::OnMenuClick ) );

   // Add the menu item to the shortcut menu.
   System::Windows::Forms::ContextMenuStrip^ recipeMenu = gcnew System::Windows::Forms::ContextMenuStrip();

   // Set the shortcut menu for the first column.
   dataGridView1->Columns[ 0 ]->ContextMenuStrip = recipeMenu;
  }

  void OnMenuClick( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   if ( dataGridView1->CurrentCell != nullptr )
   {
     //Retrieve the recipe name.
     String^ recipeName = dynamic_cast<String^>(dataGridView1->CurrentCell->Value);

     //Search for the recipe.
     System::Diagnostics::Process::Start( String::Format( "http://search.msn.com/results.aspx?q={0}", recipeName ), nullptr );
   }
  }

private:

private void InitializeDataGridView()
{
  // Create an unbound DataGridView by declaring a column count.
  dataGridView1.ColumnCount = 4;
  dataGridView1.ColumnHeadersVisible = true;

  // Set the column header style.
  DataGridViewCellStyle columnHeaderStyle = new DataGridViewCellStyle();

  columnHeaderStyle.BackColor = Color.Beige;
  columnHeaderStyle.Font = new Font("Verdana", 10, FontStyle.Bold);
  dataGridView1.ColumnHeadersDefaultCellStyle = columnHeaderStyle;

  // Set the column header names.
  dataGridView1.Columns[0].Name = "Recipe";
  dataGridView1.Columns[1].Name = "Category";
  dataGridView1.Columns[2].Name = "Main Ingredients";
  dataGridView1.Columns[3].Name = "Rating";

  // Populate the rows.
  string[] row1 = new string[] { "Meatloaf", "Main Dish", "ground beef",
    "**" };
  string[] row2 = new string[] { "Key Lime Pie", "Dessert", 
    "lime juice, evaporated milk", "****" };
  string[] row3 = new string[] { "Orange-Salsa Pork Chops", "Main Dish", 
    "pork chops, salsa, orange juice", "****" };
  string[] row4 = new string[] { "Black Bean and Rice Salad", "Salad", 
    "black beans, brown rice", "****" };
  string[] row5 = new string[] { "Chocolate Cheesecake", "Dessert", 
    "cream cheese", "***" };
  string[] row6 = new string[] { "Black Bean Dip", "Appetizer", 
    "black beans, sour cream", "***" };
  object[] rows = new object[] { row1, row2, row3, row4, row5, row6 };

  foreach (string[] rowArray in rows)
  {
    dataGridView1.Rows.Add(rowArray);
  }
}

private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
  // Resize the height of the column headers. 
  dataGridView1.AutoResizeColumnHeadersHeight();

  // Resize all the row heights to fit the contents of all non-header cells.
  dataGridView1.AutoResizeRows(
    DataGridViewAutoSizeRowsMode.AllCellsExceptHeaders);
}

private void InitializeContextMenu()
{
  // Create the menu item.
  ToolStripMenuItem getRecipe = new ToolStripMenuItem("Search for recipe", null,
    new System.EventHandler(ShortcutMenuClick));

  // Add the menu item to the shortcut menu.
  ContextMenuStrip recipeMenu = new ContextMenuStrip();
  recipeMenu.Items.Add(getRecipe); 

  // Set the shortcut menu for the first column.
  dataGridView1.Columns[0].ContextMenuStrip = recipeMenu;
  dataGridView1.MouseDown += new MouseEventHandler(dataGridView1_MouseDown);
}

private DataGridViewCell clickedCell;

private void dataGridView1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
{
// If the user right-clicks a cell, store it for use by the shortcut menu.
  if (e.Button == MouseButtons.Right)
  {
    DataGridView.HitTestInfo hit = dataGridView1.HitTest(e.X, e.Y);
    if (hit.Type == DataGridViewHitTestType.Cell)
    {
      clickedCell =
        dataGridView1.Rows[hit.RowIndex].Cells[hit.ColumnIndex];
    }
  }
}

private void ShortcutMenuClick(object sender, System.EventArgs e)
{
  if (clickedCell != null)
  {
    //Retrieve the recipe name.
    string recipeName = (string)clickedCell.Value;

    //Search for the recipe.
    System.Diagnostics.Process.Start(
      "http://search.msn.com/results.aspx?q=" + recipeName);
      //null);
  }
}
Private Sub InitializeDataGridView()

  ' Create an unbound DataGridView by declaring a column count.
  dataGridView1.ColumnCount = 4
  dataGridView1.ColumnHeadersVisible = True

  ' Set the column header style.
  Dim columnHeaderStyle As New DataGridViewCellStyle()

  columnHeaderStyle.BackColor = Color.Beige
  columnHeaderStyle.Font = New Font("Verdana", 10, FontStyle.Bold)
  dataGridView1.ColumnHeadersDefaultCellStyle = columnHeaderStyle

  ' Set the column header names.
  dataGridView1.Columns(0).Name = "Recipe"
  dataGridView1.Columns(1).Name = "Category"
  dataGridView1.Columns(2).Name = "Main Ingredients"
  dataGridView1.Columns(3).Name = "Rating"

  ' Populate the rows.
  Dim row1() As String = {"Meatloaf", "Main Dish", "ground beef", "**"}
  Dim row2() As String = _
    {"Key Lime Pie", "Dessert", "lime juice, evaporated milk", "****"}
  Dim row3() As String = {"Orange-Salsa Pork Chops", "Main Dish", _
    "pork chops, salsa, orange juice", "****"}
  Dim row4() As String = {"Black Bean and Rice Salad", "Salad", _
    "black beans, brown rice", "****"}
  Dim row5() As String = _
    {"Chocolate Cheesecake", "Dessert", "cream cheese", "***"}
  Dim row6() As String = _
    {"Black Bean Dip", "Appetizer", "black beans, sour cream", "***"}
  Dim rows() As Object = {row1, row2, row3, row4, row5, row6}

  Dim rowArray As String()
  For Each rowArray In rows
    dataGridView1.Rows.Add(rowArray)
  Next rowArray

End Sub

Private Sub button1_Click(ByVal sender As Object, _
  ByVal e As System.EventArgs) Handles button1.Click

  ' Resize the height of the column headers. 
  dataGridView1.AutoResizeColumnHeadersHeight()

  ' Resize all the row heights to fit the contents of all 
  ' non-header cells.
  dataGridView1.AutoResizeRows( _
    DataGridViewAutoSizeRowsMode.AllCellsExceptHeaders)

End Sub

Private Sub InitializeContextMenu()

  ' Create the menu item.
  Dim getRecipe As New ToolStripMenuItem( _
    "Search for recipe", Nothing, AddressOf ShortcutMenuClick)

  ' Add the menu item to the shortcut menu.
  Dim recipeMenu As New ContextMenuStrip()
  recipeMenu.Items.Add(getRecipe)

  ' Set the shortcut menu for the first column.
  dataGridView1.Columns(0).ContextMenuStrip = recipeMenu

End Sub

Private clickedCell As DataGridViewCell

Private Sub dataGridView1_MouseDown(ByVal sender As Object, _
  ByVal e As MouseEventArgs) Handles dataGridView1.MouseDown

  ' If the user right-clicks a cell, store it for use by the 
  ' shortcut menu.
  If e.Button = MouseButtons.Right Then
    Dim hit As DataGridView.HitTestInfo = _
      dataGridView1.HitTest(e.X, e.Y)
    If hit.Type = DataGridViewHitTestType.Cell Then
      clickedCell = _
        dataGridView1.Rows(hit.RowIndex).Cells(hit.ColumnIndex)
    End If
  End If

End Sub

Private Sub ShortcutMenuClick(ByVal sender As Object, _
  ByVal e As System.EventArgs)

  If (clickedCell IsNot Nothing) Then
    'Retrieve the recipe name.
    Dim recipeName As String = CStr(clickedCell.Value)

    'Search for the recipe.
    System.Diagnostics.Process.Start( _
      "http://search.msn.com/results.aspx?q=" + recipeName)
  End If

End Sub

Uwagi

Jeśli ColumnHeadersVisible Właściwość to false kolumna, której Resizable Właściwość jest ustawiona na true nadal można zmienić rozmiar w interfejsie użytkownika (UI), klikając kursor myszy w dowolnym miejscu wzdłuż prawej krawędzi kolumny, aby zmienić rozmiar.If the ColumnHeadersVisible property is false, a column whose Resizable property is set to true can still be resized in the user interface (UI) by clicking with the mouse cursor anywhere along the right border of the column to be resized.

Dotyczy