DataGridView.ColumnWidthChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy wartość Width Właściwości kolumny zostanie zmieniona.Occurs when the value of the Width property for a column changes.

public:
 event System::Windows::Forms::DataGridViewColumnEventHandler ^ ColumnWidthChanged;
public event System.Windows.Forms.DataGridViewColumnEventHandler ColumnWidthChanged;
member this.ColumnWidthChanged : System.Windows.Forms.DataGridViewColumnEventHandler 
Public Custom Event ColumnWidthChanged As DataGridViewColumnEventHandler 

Typ zdarzenia

DataGridViewColumnEventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje użycie tego zdarzenia.The following code example illustrates the use of this event. Ten przykład jest częścią większego przykładu dostępnego w sposób: Dostosowywanie wyglądu wierszy w kontrolce DataGridView Windows Forms.This example is part of a larger example available in How to: Customize the Appearance of Rows in the Windows Forms DataGridView Control.

// Forces the control to repaint itself when the user 
// manually changes the width of a column.
void dataGridView1_ColumnWidthChanged(object sender,
    DataGridViewColumnEventArgs e)
{
    this.dataGridView1.Invalidate();
}
' Forces the control to repaint itself when the user 
' manually changes the width of a column.
Sub dataGridView1_ColumnWidthChanged(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As DataGridViewColumnEventArgs) _
    Handles dataGridView1.ColumnWidthChanged

    Me.dataGridView1.Invalidate()

End Sub

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy