DataGridView.CreateControlsInstance Metoda

Definicja

Tworzy i zwraca nowy Control.ControlCollection , który może być rzutowany na typ DataGridView.DataGridViewControlCollection .Creates and returns a new Control.ControlCollection that can be cast to type DataGridView.DataGridViewControlCollection.

protected:
 override System::Windows::Forms::Control::ControlCollection ^ CreateControlsInstance();
protected override System.Windows.Forms.Control.ControlCollection CreateControlsInstance ();
override this.CreateControlsInstance : unit -> System.Windows.Forms.Control.ControlCollection
Protected Overrides Function CreateControlsInstance () As Control.ControlCollection

Zwraca

Control.ControlCollection

Puste Control.ControlCollection .An empty Control.ControlCollection.

Uwagi

Ta metoda jest wywoływana przez Controls Właściwość w celu zainicjowania jej wartości.This method is called by the Controls property to initialize its value.

Dotyczy