DataGridView.CurrentRow Właściwość

Definicja

Pobiera wiersz zawierający bieżącą komórkę.Gets the row containing the current cell.

public:
 property System::Windows::Forms::DataGridViewRow ^ CurrentRow { System::Windows::Forms::DataGridViewRow ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Windows.Forms.DataGridViewRow CurrentRow { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.CurrentRow : System.Windows.Forms.DataGridViewRow
Public ReadOnly Property CurrentRow As DataGridViewRow

Wartość właściwości

DataGridViewRow

DataGridViewRowReprezentuje wiersz zawierający bieżącą komórkę lub brak null bieżącej komórki.The DataGridViewRow that represents the row containing the current cell, or null if there is no current cell.

Atrybuty

Uwagi

Aby zmienić bieżący wiersz, należy ustawić CurrentCell Właściwość na komórkę w żądanym wierszu.To change the current row, you must set the CurrentCell property to a cell in the desired row.

Dotyczy

Zobacz też