DataGridView.DataError Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy operacja analizy danych zewnętrznych lub Walidacja zgłasza wyjątek, lub gdy próba zatwierdzenia danych do źródła danych zakończy się niepowodzeniem.Occurs when an external data-parsing or validation operation throws an exception, or when an attempt to commit data to a data source fails.

public:
 event System::Windows::Forms::DataGridViewDataErrorEventHandler ^ DataError;
public event System.Windows.Forms.DataGridViewDataErrorEventHandler DataError;
member this.DataError : System.Windows.Forms.DataGridViewDataErrorEventHandler 
Public Custom Event DataError As DataGridViewDataErrorEventHandler 

Typ zdarzenia

DataGridViewDataErrorEventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje DataError procedurę obsługi zdarzeń.The following code example demonstrates a DataError event handler. Ten przykład jest częścią większego przykładu dostępnego w DataGridViewComboBoxColumn temacie Omówienie klas.This example is part of a larger example available in the DataGridViewComboBoxColumn class overview topic.

private:
  void DataGridView1_DataError(Object^ sender, DataGridViewDataErrorEventArgs^ anError)
  {

    MessageBox::Show("Error happened " + anError->Context.ToString());

    if (anError->Context == DataGridViewDataErrorContexts::Commit)
    {
      MessageBox::Show("Commit error");
    }
    if (anError->Context == DataGridViewDataErrorContexts::CurrentCellChange)
    {
      MessageBox::Show("Cell change");
    }
    if (anError->Context == DataGridViewDataErrorContexts::Parsing)
    {
      MessageBox::Show("parsing error");
    }
    if (anError->Context == DataGridViewDataErrorContexts::LeaveControl)
    {
      MessageBox::Show("leave control error");
    }

    if (dynamic_cast<ConstraintException^>(anError->Exception) != nullptr)
    {
      DataGridView^ view = (DataGridView^)sender;
      view->Rows[anError->RowIndex]->ErrorText = "an error";
      view->Rows[anError->RowIndex]->Cells[anError->ColumnIndex]->ErrorText = "an error";

      anError->ThrowException = false;
    }
  }
private void DataGridView1_DataError(object sender, DataGridViewDataErrorEventArgs anError)
{

  MessageBox.Show("Error happened " + anError.Context.ToString());

  if (anError.Context == DataGridViewDataErrorContexts.Commit)
  {
    MessageBox.Show("Commit error");
  }
  if (anError.Context == DataGridViewDataErrorContexts.CurrentCellChange)
  {
    MessageBox.Show("Cell change");
  }
  if (anError.Context == DataGridViewDataErrorContexts.Parsing)
  {
    MessageBox.Show("parsing error");
  }
  if (anError.Context == DataGridViewDataErrorContexts.LeaveControl)
  {
    MessageBox.Show("leave control error");
  }

  if ((anError.Exception) is ConstraintException)
  {
    DataGridView view = (DataGridView)sender;
    view.Rows[anError.RowIndex].ErrorText = "an error";
    view.Rows[anError.RowIndex].Cells[anError.ColumnIndex].ErrorText = "an error";

    anError.ThrowException = false;
  }
}
Private Sub DataGridView1_DataError(ByVal sender As Object, _
ByVal e As DataGridViewDataErrorEventArgs) _
Handles DataGridView1.DataError

  MessageBox.Show("Error happened " _
    & e.Context.ToString())

  If (e.Context = DataGridViewDataErrorContexts.Commit) _
    Then
    MessageBox.Show("Commit error")
  End If
  If (e.Context = DataGridViewDataErrorContexts _
    .CurrentCellChange) Then
    MessageBox.Show("Cell change")
  End If
  If (e.Context = DataGridViewDataErrorContexts.Parsing) _
    Then
    MessageBox.Show("parsing error")
  End If
  If (e.Context = _
    DataGridViewDataErrorContexts.LeaveControl) Then
    MessageBox.Show("leave control error")
  End If

  If (TypeOf (e.Exception) Is ConstraintException) Then
    Dim view As DataGridView = CType(sender, DataGridView)
    view.Rows(e.RowIndex).ErrorText = "an error"
    view.Rows(e.RowIndex).Cells(e.ColumnIndex) _
      .ErrorText = "an error"

    e.ThrowException = False
  End If
End Sub

Uwagi

DataErrorZdarzenie umożliwia obsługę wyjątków zgłoszonych w kodzie, który jest wywoływany przez formant podczas operacji przetwarzania danych.The DataError event enables you to handle exceptions thrown in code that is called by the control during data processing operations.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Uwaga

ColumnIndexWłaściwości i RowIndex DataGridViewDataErrorEventArgs obiektu skojarzonego z tym zdarzeniem zwykle wskazują komórkę, w której wystąpił błąd danych.The ColumnIndex and RowIndex properties of the DataGridViewDataErrorEventArgs object associated with this event normally indicate the cell in which the data error occurred. Gdy błąd wystąpi w zewnętrznym źródle danych, źródło danych może nie podawać kolumny, w której wystąpił błąd.When the error occurs in an external data source, however, the data source may not provide the column in which the error occurred. W tym przypadku ColumnIndex Właściwość zwykle wskazuje kolumnę bieżącej komórki w momencie błędu.In this case, the ColumnIndex property typically indicates the column of the current cell at the time of the error.

Dotyczy

Zobacz też